Anbi

ANBI INFORMATIE

Statutaire naam
Stichting Valerius Ensemble


RSIN
8006.83.961

Adres
Leemhorst 31, 7468KA  Enter

Doelstellingen
Ondersteuning van de doelstellingen van het Valerius Ensemble te weten het brengen van klassieke kamermuziek op de Nederlandse podia en waar mogelijk jeugdmuziekeducatie alsmede het in contact brengen van jongeren met klassieke muziek.
Wijze waarop doelen worden gehaald.
Dienstbaar en ondersteunend zijn aan het Valerius Ensemble, ondermeer t.a.v. de zakelijke leiding, de PR, de sponsorwerving, de programmering en het leggen van de nodige contacten.

Beleidsplan
Het beleid van de Stichting is gericht op instandhouding en ondersteuning van het ensemble. Het beleid is gericht op sponsorwerving, PR, leggen van contacten en ondersteuning van de programmering waar nodig.
Financieel is het beleid gericht op het in balans houden van de inkomsten en uitgaven.
Behoudens financiële bijdragen van derden heeft de Stichting geen inkomsten. Er zijn inkomsten uit de gegeven uitvoeringen maar deze dekken de kosten niet.

Bestuursamenstelling
J.H.G. Voortman, Losser (voorzitter)
G. Vergeer, Enschede (penningmeester)
A.G.M. Mensink, Enschede (voorzitter van de Stichting “Vrienden v. h. Valerius Ensemble”)
A. van der Lof-de Groen, Almelo
I.E.C. Blans, Enschede
R.P.A.M. Polman, Enschede
W. van der Veen, Enschede

Beloningsbeleid
Het bestuur is geheel onbezoldigd. De artistieke leiding (geen lid van het bestuur) en de penningmeester ontvangen een vergoeding ad € 39,- per maand voor telefoonkosten e.d. De zakelijk leider (geen lid van het bestuur) ontvangt € 850,- bruto per maand alsmede een vergoeding voor telefoonkosten ad € 39,- eveneens per maand.

Jaarverslag en jaarrekening
Jaarverslag over 2019

Het bestuur is over 2019 vijf maal bij elkaar gekomen. Van de besprekingen zijn als altijd verslagen gemaakt.

Onderwerpen ter bespreking waren ondermeer de verwerving van financiële middelen, de programmering, het vinden van nieuwe podia, de te voeren PR, de vormgeving van de PR, projecten voor jeugdeducatie, de stand van zaken financieel, de contacten en financiële afspraken met het Wilminktheater, alsmede het te voeren beleid naar de toekomst.

Het jaar is financieel afgesloten, de jaarrekening is goedgekeurd.
De jaarrekening staat op deze website onder  Jaarrekening 2019