Culturele anbi

DE STICHTING VRIENDEN VAN HET VALERIUS ENSEMBLE

De Stichting Vrienden van het Valerius kent een eigen bestuur en heeft ruim 100 vrienden. Vrienden die zich zeer betrokken voelen bij het Ensemble. Om deze betrokkenheid te ondersteunen wordt jaarlijks onder meer een vriendenconcert georganiseerd. Liefst op een bijzondere locatie. Zo zijn er concerten gehouden bij kasteel Singraven, op een prachtig boerenerf in Boekelo,  in de voormalige villa van de familie Menko en op Twickel.
Om de betrokkenheid extra te vergroten zijn de Vrienden welkom in de artiestenfoyer na de zondagmiddagconcerten.
Het bestuur van de Stichting vergadert minimaal twee keer per jaar om richting te geven aan het beleid.

DOELSTELLING
De stichting Vrienden van het Valerius Ensemble is maart 1992 opgericht met als doel het ondersteunen van het Ensemble. De Stichting tracht fondsen bijeen te brengen alsmede al het nodige te doen om het voortbestaan en het functioneren van het Ensemble te bevorderen.

De Stichting ondersteunt het Ensemble onder meer bij haar uitvoeringen, audio visuele registraties, de PR en de introductie van gastmusici.

BELEIDSPLAN
Ieder jaar wordt een beleidsplan vastgesteld.

In 2023 is het Valerius Ensemble grotendeels onder het Phion gekomen. Daarnaast zal de huidige zakelijk leider per seizoen 2023 – 2024 zijn taken afbouwen.  
Als gevolg van deze beide factoren komt de taak van het leiden van het Ensemble per seizoen 2024 – 2025 geheel bij de musici te liggen.
Lopende 2024 zal door het bestuur worden bekeken hoe hierop dient afgestemd. 

HET BESTUUR
Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter                     : de heer A.G.M. Mensink
Secretaresse               : mevrouw W. Boerman
Penningmeester         : mevrouw J. Wesseling – Lubberink
Bestuurslid                  : de heer T. Posthuma

Een en ander als gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nr.  41030864.

De Stichting Vrienden van het Valerius Ensemble kent voor haar bestuurders geen beloningsbeleid. Alle bestuurders zijn onbezoldigde vrijwilligers. In incidentele gevallen kan voor verrichte uitgaven een vergoeding worden uitgekeerd. Dit alleen nadat een en ander in het bestuur aan de orde is geweest.

FINANCIELE VERANTWOORDING 2023
Exploitatierekening 2023

Baten:  
Vriendenbijdragen  €    3.585, 
   
 Lasten:  
Rabokosten€        249,66 
Bijdragen aan het Valerius Ensemble€      4.914,26 
Juridisch advies€         538,69 
Divers€           19,95 
Totaal€     5.722,56 
      
Exploitatieverlies €     2.137,56 
   
   

Balans 2023
  
 01-01-202331-12-2023
Liquide middelen:  
Raborekening courant€  14.296,09  12.158,53
   
   
Bestemmingsfonds:  
Vriendenconcert      P.M.      P.M.
PR      P.M.      P.M.
Vrije reserve

 14.296,09
minus PM

€ 12.158,53
minus P.M.

ACTIVITEITEN 2024

Zie hiervoor onder Beleidsplan.

CONTACT
Stichting Vrienden van het Valerius Ensemble

De heer A.G.M. Mensink
M. 06.53255405 14