Culturele anbi

DE STICHTING VRIENDEN VAN HET VALERIUS ENSEMBLE

De Stichting Vrienden van het Valerius kent een eigen bestuur en heeft ruim 100 vrienden. Vrienden die zich zeer betrokken voelen bij het Ensemble. Om deze betrokkenheid te ondersteunen wordt jaarlijks onder meer een vriendenconcert georganiseerd. Liefst op een bijzondere locatie. Zo zijn er concerten gehouden bij kasteel Singraven, op een prachtig boerenerf in Boekelo,  in de voormalige villa van de familie Menko en op Twickel.
Om de betrokkenheid extra te vergroten zijn de Vrienden welkom in de artiestenfoyer na de zondagmiddagconcerten.
Het bestuur van de Stichting vergadert minimaal twee keer per jaar om richting te geven aan het beleid.

DOELSTELLING
De stichting Vrienden van het Valerius Ensemble is maart 1992 opgericht met als doel het ondersteunen van het Ensemble. De Stichting tracht fondsen bijeen te brengen alsmede al het nodige te doen om het voortbestaan en het functioneren van het Ensemble te bevorderen.

De Stichting ondersteunt het Ensemble onder meer bij haar uitvoeringen, audio visuele registraties, de PR en de introductie van gastmusici.

BELEIDSPLAN
Ieder jaar wordt een beleidsplan vastgesteld.

Het beleidsjaar is een agendajaar en loopt daarmee niet gelijk aan het speelseizoen.
Voor 2023 wordt ingezet op het vergroten van het aantal vrienden alsmede het versterken van de betrokkenheid van onze vrienden bij het Ensemble. De middelen die ons hierbij ten dienste staan bestaan onder meer uit een toename van verslaglegging van de activiteiten naar de vrienden, het incidenteel verstrekken van vrijkaarten onder het motto “vrienden maken vrienden” alsmede het organiseren van een vriendenconcert op een bijzondere locatie.
Incidenteel zal het Ensemble financieel worden ondersteund in het zoeken naar nieuwe sponsoren, het vinden van nieuwe podia en de instandhouding van de huidige podia.
Er wordt naar gestreefd een gezonde verhouding tussen de uitgaven en hetgeen zich in de kas bevindt te bewerkstelligen. Het opbouwen van een zekere mate van liquide middelen maakt het mogelijk op een bepaald moment een grotere uitgave te kunnen doen voor het Ensemble.

HET BESTUUR
Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter                     : de heer A.G.M. Mensink
Secretaresse               : mevrouw W. Boerman
Penningmeester         : mevrouw J. Wesseling – Lubberink
Bestuurslid                  : de heer T. Posthuma

Een en ander als gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nr.  41030864.

De Stichting Vrienden van het Valerius Ensemble kent voor haar bestuurders geen beloningsbeleid. Alle bestuurders zijn onbezoldigde vrijwilligers. In incidentele gevallen kan voor verrichte uitgaven een vergoeding worden uitgekeerd. Dit alleen nadat een en ander in het bestuur aan de orde is geweest.

FINANCIELE VERANTWOORDING 2022
Exploitatierekening 2022

Baten:  
Vriendenbijdragen  €    4.690, 
   
 Lasten:  
Rabokosten€        215,60 
Vriendenconcert€     2.461,10 
Bijdragen aan het Valerius Ensemble€     2.000,– 
Administratie€           48,– 
Totaal€     4.724,70 
      
Exploitatieverlies €          34,70 
   
   

Balans 2022
  
 01-01-202231-12-2022
Liquide middelen:  
Raborekening courant€  14.330,79  14.296,09
   
   
Bestemmingsfonds:  
Vriendenconcert      P.M.      P.M.
PR      P.M.      P.M.
Vrije reserve

 14.330,79
minus PM

€ 14.296,09
minus P.M.

ACTIVITEITEN 2023

Het beleidsplan 2023 voorziet in de volgende activiteiten:
–        Het verhogen van de PR-activiteiten.
–        Het vermeerderen van het aantal vrienden.
–        Het vergroten van de betrokkenheid van allen bij het ensemble.
–        Het organiseren van een vriendenconcert.
–        Waar nodig financiële ondersteuning bij het zoeken naar sponsoren en nieuwe podia.

Daarnaast blijft er ruimte om in te spelen op actuele zaken alsmede het blijvend zoeken en vormgeven aan een draagvlak voor het Ensemble. Bij dit laatste kan onder meer worden gedacht een het ondersteunen en vormgeven van contacten in relatie tot podia en sponsorschap.

CONTACT
Stichting Vrienden van het Valerius Ensemble

De heer A.G.M. Mensink
M. 06.53255405 14