Privacy

Privacy statement stichting Valerius Ensemble en Stichting Vrienden van het Valerius Ensemble

De Stichting Valerius Ensemble is gevestigd te Enter, alsmede de Stichting Vrienden van het Valerius Ensemble.

Het beleid van beide Stichtingen is in compliance met de Algemene Verordening Gegevens bescherming (AVG). Het beleid daarvoor is de persoonsgegevens zodanig te verwerken dat de rechtmatigheid, transparantie, juistheid en doelbinding is bewerkstelligd, de persoonsgegevens beveiligd zijn en in het onverhoopte geval dat er sprake is van een datalek de juiste stappen worden genomen.


2. SSL beveiliging

 De website heeft een Domein Validatie certificaat, een SSL (Secure Sockets Layer).  Met een SSL bestaat er een versleutelde verbinding tussen een apparaat en de server waarop de gegevens worden opgeslagen. Dit betekent dat formuliergegevens over een beveiligde internetverbinding gaan.  Het SSL protocol is ontworpen om privacy voor communicatie op het internet te garanderen en is ontworpen om afluisteren, inmenging of vervalsing van berichten te voorkomen. Op een beveiligde pagina dient de browser te melden dat je op een veilige site bent. Voor deze site wordt er een slotje getoond in de browserbalk. Beide Stichtingen beschermen gebruikersinformatie ook offline. Alle gegevens zijn beperkt toegankelijk. Alleen medewerkers die de informatie nodig hebben om een bepaalde taak te verrichten hebben toegang tot deze persoonlijke gegevens.

Disclaimer:
De beide Stichtingen besteden erg veel aandacht aan de informatie op haar websites. Ondanks dat kunnen zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en tijdigheid van die informatie. Aan de informatie op deze site kun je dan ook geen rechten ontlenen.
Beide stichtingen sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade, direct of indirect en van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in verband houdt met het gebruik van deze site of de daarop geplaatste informatie, dan wel met de onmogelijkheid om deze site of de daarop geplaatste informatie op enig moment te raadplegen.
De beide Stichtingen behouden zich de rechten voor van de op deze site geplaatste informatie. Openbaarmaking langs andere weg of bewerking van die informatie is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van de stichtingen. Neem daarvoor contact op met de zakelijk leider ajekel@valeriusensemble.nl . Indien door een gebruiker content van (een van) onze website(s) openbaar gemaakt wordt, moet een bronvermelding opgenomen zijn met een actieve link naar de website.