Word Vriend

Het Valerius Ensemble verdient veel vrienden

Vriendschappen zijn essentieel, ook in het culturele leven. Gelukkig heeft het Valerius Ensemble veel vrienden en dat betekent veel voor ons.

Een grote vriendenkring is voor ons zeer waardevol en levert een belangrijke bijdrage aan een behaaglijk cultureel klimaat.
Op dit moment hebben we 130 vrienden.
Het zou fijn zijn wanneer ook u zich aansluit bij de vrienden van het Valerius. Dit kunt u doen door een mail te sturen naar ajekel@valeriusensemble.nl voorzien van uw naam en adresgegevens en door aan te geven dat u vriend wilt worden. Wij zullen u dan een bevestiging sturen en vragen uw bijdrage van minimaal € 25,- of anders over te maken op bankrekeningnummer NL24 RABO 0396 7682 29 t.n.v. Vrienden Valerius Ensemble, Enschede.

Natuurlijk is het vriendschap over en weer! Wij organiseren speciale vriendenconcerten op bijzondere locaties. Daarnaast krijgt u korting op cd’s en dvd’s en na de concerten kunt u samen met de musici een drankje in de artiestenfoyer nuttigen.

De Stichting Vrienden van het Valerius Ensemble is in het bezit van een zgn. culturele ANBI verklaring hetgeen betekent dat uw gift aftrekbaar is bij de belasting (zie voor meer informatie hier onder).

IBANnummer STG Vrienden van het Valerius NL24RABO0396768229.

Met een structurele donatie kunt u het Valerius Ensemble nog meer steunen.
Hieronder geven wij u aan hoe dit werkt.

Eenmalige giften

Als u eenmalig een gift doet aan een goed doel of goedgekeurde instelling (ANBI, wat staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling), is deze aftrekbaar in box 1. U kunt de overheid daardoor (flink) laten meebetalen aan uw gift.

Er geldt voor eenmalige giften een minimum drempel en een maximum als plafond. Uw giften zijn aftrekbaar als ze op jaarbasis in totaal hoger zijn dan 1% van uw verzamelinkomen, tot maximaal 10% van uw verzamelinkomen.

Het verzamelinkomen is een fiscaal begrip voor uw ‘totale inkomen’ in een jaar: het inkomen uit werk en woning (box 1), inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) en inkomen uit vermogen (box 3).
Voor fiscale partners geldt de som van hun verzamelinkomens.  Het aftrekbare bedrag mag vrij verdeeld worden over de partners. U kunt uw giften dus aftrekken bij het hoogste inkomen.

Periodieke giften

Als u jaarlijks of vaker geld wilt geven aan een goed doel of instelling, kunt u dat ook doen middels een periodieke gift. Het voordeel van een zo vastgelegde periodieke gift is dat er geen minimum drempel geldt en er ook geen maximum is gesteld aan de aftrekbaarheid van deze gift. De gift is dus totaal aftrekbaar, wat al snel betekent dat de fiscus 42% of zelfs 52% van de gift aan u ‘terugbetaalt’. Uw gift is dus volledig aftrekbaar. Bij een culture ANBI (als de Stichting Vrienden van het Valerius Ensemble) mag u daarbij nog 25% bij uw gift optellen, waarmee dus niet 100% maar 125% van uw gift aftrekbaar is.

Als u periodiek een gift doet zonder dit vast te leggen, gelden de minder aantrekkelijke fiscale regels van een eenmalige gift.

De belangrijkste voorwaarden voor periodieke giften zijn:

De bedragen moeten steeds (ongeveer) even hoog zijn.

Rekenvoorbeeld:
Indien u valt in het 42%-tarief en u ons € 50,- in plaats van € 25,- per jaar overmaakt, mag u 125% van € 50,- = € 62,50 aftrekken op uw inkomstenbelastingformulier. U ontvangt dan van de belasting terug een bedrag van 0,42 x € 62,50 = € 26,25.

Uw jaarlijks resterende bijdrage is dus slechts € 23,75, terwijl het Ensemble € 50,- ontvangt.
U ziet hier de meerwaarde voor beide partijen van een periodieke gift in tegenstelling tot een eenmalige gift.
Wij hopen dan ook dat u van deze mogelijkheid gebruik zult willen maken.

Heeft u nog vragen dan kunt u zich wenden tot mevr. J. Wesseling-Lubberink (penningmeester van de Stichting Vrienden Valerius Ensemble): jeannewesseling@live.nl

Als u een periodieke gift wilt doen, vult u dan het van toepassing zijnde formulier in.

Scan het door u ingevulde en ondertekende document en mail dit naar de penningmeester van de Stg Vrienden van het Valerius Ensemble, mailadres: jeannewesseling@live.nl

U mag het i.p.v. mailen, ook opsturen per post naar de penningmeester:
Stg Vrienden van het Valerius Ensemble, Drienerveldweg 21, 7522 PE Enschede

U ontvangt een door de Stg Vrienden van het Valerius Ensemble ondertekend exemplaar retour voor uw eigen administratie.

Tenslotte, kunt u naast het document dat hiervoor is benoemd, ook een machtiging afgeven aan het Valerius Ensemble. Stuur dan de bijgaande machtiging, ondertekend op.

Ter toelichting op de documenten Gift in geld en Gift in natura nog het volgende.

Vraag 1 : Vul uw naam in en voorts de Stg Vrienden van het Valerius Ensemble
Vul voorts s.v.p. vraag 2, 3, 5 en 6 in.
De rest wordt ingevuld door de penningmeester van de Vriendenstichting.
Let op: a.u.b. zowel het exemplaar van het document voor de schenker als voor de ontvanger invullen

 Ter toelichting op het document Machtiging nog het volgende.

A.u.b. zowel het exemplaar van het document machtiging voor de schenker als voor de ontvanger invullen en beide opsturen naar de penningmeester van de Stg Vrienden van het Valerius Ensemble.

De vraag Incassant ID en Kenmerk worden ingevuld door de penningmeester van de Stg Vrienden van het Valerius Ensemble. De penningmeester stuurt vervolgens het exemplaar voor de schenker retour. Hierna dient u dit machtigingsformulier naar uw bank te sturen.